Regulering

Regulering

En reguleringsplan er et kart over et avgrenset område i en kommune som viser fremtidig grunnutnyttelse i området. Til kartet er det knyttet et sett av reguleringsbestemmelser som gir rammer for det området skal brukes til, for eksempel, utnyttelse, høyder og antall parkeringsplasser. Vedtatte reguleringsplaner er juridisk bindende.

Det er etter Plan-, og bygningsloven anledning til å legge frem private planforslag til behandling.

Hos oss kan du få hjelp til mindre private reguleringsplaner som for eksempel boligfelt, industri og masseuttak.

fasade__2__1

Det er en lang prosess å få godkjent et privat planforslag, tidsmessig tar det ofte mellom åtte måneder og et år. I forkant av reguleringssaker er det nyttig å ha dialog med den aktuelle kommunen.